Calendarul Evenimentelor

 

Anunțuri

 Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

depuse în scopul ocupării funcţiei de execuţie de consilier juridic,

vacante la Sala Polivalentă S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Numele şi prenumele

candidaţilor

Andra Huidan

Marina Flavia-Amalia

Maria Gabriela Gherman

Timea Turani

Carmen-Rodica Matei

Anca Todor

Dumitru Marcut

Tunde Palfi

Marinel Galea

Marinela Moldovan

Flavia Pop

Emil Joldis

Cristina Bogdana Sutea

Dosar

 Admis/Respins

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Motivul respingerii dosarului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Interviul va avea loc în data de 27.06.2017, începând cu ora 11:00, la Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj (Acces Birouri / Acces Media de pe str. Uzinei Electrice).

Afişat astăzi, 22.06.2017, ora 11.00

 

Rezultatul interviului

organizat în data de 27.06.2017,

pentru ocuparea funcţiei de consilier juridic,

post vacant la Sala Polivalentă S.A. din Cluj-Napoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comisia de concurs

 

Afişat astăzi, 29.06.2017

 

 

 

Anunț

 

Urmare a informării către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca din data de 18 iulie 2017 așteptăm propunerile celor interesați de a da un ”nume” Sălii Polivalente până la data de 9 octombrie 2017.

 

 Afișat astăzi, 1 septembrie 2017

 

ANUNȚ

 

Privind selecția membrilor Consiliul de Administrație

CLUJ INNOVATION PARK S.A. (7 poziții) și SALA POLIVALENTĂ S.A (7 poziții) [...]

 

 

 Afișat astăzi, 16 octombrie 2017

 

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

 

privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al

SALA POLIVALENTĂ S.A. pentru perioada 2017-2021    [...]

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Numele şi prenumele

candidaţilor

Andra Huidan

Marina Flavia-Amalia

Maria Gabriela Gherman

Timea Turani

Carmen-Rodica Matei

Anca Todor

Dumitru Marcut

Tunde Palfi

Marinel Galea

Marinela Moldovan

Flavia Pop

Emil Joldis

Cristina Bogdana Sutea

Dosar

 Admis/Respins

respins

respins

respins

respins

respins

admis

absent

respins

respins

absent

respins

respins

respins

 

6 iunie 2017

 

ANUNŢ

 

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant de consilier juridic.

 

 

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea funcțiilor vacante:

 

 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ absolvent studii tehnice medii cu diplomă;

 

2. cunoştinţe de operare pe calculator, cel puțin nivel mediu;

 

3. experiență de cel puțin 2 ani în exercitarea funcției de consilier juridic

 

4. cunoștințe în domeniul juridic al instituțiilor publice și al societăților comerciale

5. cunoștințe juridice din domeniul achizițiilor publice

 

6. starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

 

7. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

8. capacitate deplină de exerciţiu;

 

9. spirit de observare și atenție distributivă;

 

10. persoană responsabilă, punctuală, capabilă de muncă în echipă și în condiții de stres.

 

11. cetățenie romană, cetățenie a altor state membre ale UE și domiciliul în România;

 

12. cunoașterea limbii romane, scris și vorbit.

 

 

Bibliografia de concurs:

 

1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

2. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

3. H.C.L. nr. 341/29.08.2014, privind aprobarea înființării societății Sala Polivalentă S.A. și a actului constitutiv;

 

4. Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

5. Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

6. O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

7. H.G. nr. 1048/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

 

8. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

9. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 

 

Dosarul de concurs se depune în perioada 07.06.2017 - 21.06.2017 (în intervalul orar 9 - 21), la sediul Sălii Polivalente S.A. din Cluj-Napoca - Acces birouri/ Acces media, intrare de pe str. Uzinei Electrice.

 

 

(...) "

 

 

28 februarie 2017

 

ANUNŢ

 

Scrisoare de așteptări privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al Sala Polivalentă S.A. pentru perioada 2017-2021 [...]

 

 

27 ianuarie 2017

 

ANUNŢ

 

Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al SC CLUJ INNOVATION PARK SA (7 poziții) și Consiliul de Administrație al SC SALA POLIVALENTA SA (7 poziții), conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. [...]

 

Sala Polivalentă Cluj-Napoca      Copyright © 2014-2018 | All Rights Reserved