Calendarul Evenimentelor

 

Anunțuri

 

6 iunie 2017

 

ANUNŢ

 

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant de consilier juridic.

 

 

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea funcțiilor vacante:

 

 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ absolvent studii tehnice medii cu diplomă;

 

2. cunoştinţe de operare pe calculator, cel puțin nivel mediu;

 

3. experiență de cel puțin 2 ani în exercitarea funcției de consilier juridic

 

4. cunoștințe în domeniul juridic al instituțiilor publice și al societăților comerciale

5. cunoștințe juridice din domeniul achizițiilor publice

 

6. starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

 

7. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

8. capacitate deplină de exerciţiu;

 

9. spirit de observare și atenție distributivă;

 

10. persoană responsabilă, punctuală, capabilă de muncă în echipă și în condiții de stres.

 

11. cetățenie romană, cetățenie a altor state membre ale UE și domiciliul în România;

 

12. cunoașterea limbii romane, scris și vorbit.

 

 

Bibliografia de concurs:

 

1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

2. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

3. H.C.L. nr. 341/29.08.2014, privind aprobarea înființării societății Sala Polivalentă S.A. și a actului constitutiv;

 

4. Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

5. Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

6. O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

7. H.G. nr. 1048/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

 

8. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

9. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 

 

Dosarul de concurs se depune în perioada 07.06.2017 - 21.06.2017 (în intervalul orar 9 - 21), la sediul Sălii Polivalente S.A. din Cluj-Napoca - Acces birouri/ Acces media, intrare de pe str. Uzinei Electrice.

 

 

(...) "

 

 Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

depuse în scopul ocupării funcţiei de execuţie de consilier juridic,

vacante la Sala Polivalentă S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Numele şi prenumele

candidaţilor

Andra Huidan

Marina Flavia-Amalia

Maria Gabriela Gherman

Timea Turani

Carmen-Rodica Matei

Anca Todor

Dumitru Marcut

Tunde Palfi

Marinel Galea

Marinela Moldovan

Flavia Pop

Emil Joldis

Cristina Bogdana Sutea

Dosar

 Admis/Respins

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Motivul respingerii dosarului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Interviul va avea loc în data de 27.06.2017, începând cu ora 11:00, la Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj (Acces Birouri / Acces Media de pe str. Uzinei Electrice).

Afişat astăzi, 22.06.2017, ora 11.00

 

28 februarie 2017

 

ANUNŢ

 

Scrisoare de așteptări privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al Sala Polivalentă S.A. pentru perioada 2017-2021 [...]

 

 

27 ianuarie 2017

 

ANUNŢ

 

Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al SC CLUJ INNOVATION PARK SA (7 poziții) și Consiliul de Administrație al SC SALA POLIVALENTA SA (7 poziții), conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. [...]

 

 

11 octombrie 2016

 

ANUNŢ

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două posturi de îngrijitor clădiri, vacante în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ. [...]

 

 

9 septembrie 2016

 

ANUNŢ

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant de responsabil evenimente. [...]

 

5 iulie 2016

 

ANUNŢ

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de director general, vacant în statul de funcţii. [...]

 

4 iulie 2016

 

ANUNŢ

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de îngrijitor clădiri, vacant în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ. [...]

 

 

1 iulie 2016

ANUNŢ

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant de inginer electromecanic. [...]

 

 

23 mai 2016

 

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de întreținere și reparații ale instalației de ventilație și climatizare din dotarea SĂLII POLIVALENTE S.A.”

Cod CPV 50700000-2 – Servicii de reparare şi de întreţinere

Data postare: 23.05.2016

 

Durata contractului: 24 luni

Preț estimat: 63.035,00 Lei + TVA, echivalentul în lei a 14.000 Eur + TVA, raportat la cursul BNR din data de 19.05.2016, respectiv 4,5025 Lei = 1 Eur.

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut din ofertele calificate.

 

Serviciile de întreținere și reparații ale instalației de ventilație și climatizare vor cuprinde următoarele operațiuni: intervenții, mentenanță tehnică trimestrială, semestrială și anuală.

 

Cerințe:  autorizația prevăzută de lege pentru prestarea serviciilor de întreținere și reparații ale instalației de ventilație și climatizare, neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180, 181 din O.U.G. nr. 34/2006, neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69>1 din O.U.G. nr. 34/2006, capacitate tehnică.

 

Documente:

Caiet de sarcini

Contract de prestări servicii

Formulare

 

Data și ora limită de depunere: 27 mai 2016, ora 12:00

Ofertele se depun la punctul Info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 (intrare din str. Uzinei Electrice), jud. Cluj.

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 (intrare din str. Uzinei Electrice), jud. Cluj și pe adresa achizitii@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

 

16 mai 2016

 

ANUNŢ

 

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de îngrijitor clădiri, vacant în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ.

 

Probele stabilite pentru concurs:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;

 2. interviul.

 

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea postului vacant:

1. studii medii (minim 12 clase);

2. capacitatea deplină de exerciţiu;

3. starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

4. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) scrisoare de intenţie;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi, opțional, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/cursuri;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă de la locurile de muncă anterioare (opțional).

 

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.

 

Dosarul de concurs se depune în perioada 16.05.2016 – 27.05.2016 (în intervalul orar 9-16), la sediul Sălii Polivalente S.A. din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice f.n. (acces birouri/media).

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se va afişa în data de 27.05.2016, ora 17, la sediul Sălii Polivalente (str. Uzinei Electrice f.n., acces birouri/media).

Interviul va avea loc în data de 30.05.2016, ora 11, la sediul Sălii Polivalente (cu intrare de pe str. Uzinei Electrice f.n., acces birouri/media). Pot participa la interviu doar candidaţii care au fost admişi în urma selecţiei dosarelor de concurs.

 

 Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264.483160.

 

 

Director general,

Ionuț Rusu

 

Afişat astăzi, 16.05.2016

 

 

 

4 mai 2016

 

ANUNŢ

 

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de specialist resurse umane, vacantă în statul de funcţii.

 

Probele stabilite pentru concurs:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;

 2. interviul.

 

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea postului vacant:

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. curs de inspector resurse umane, cel puțin;

3. cunoştinţe de operare pe calculator – cel puţin nivel mediu;

4. capacitatea deplină de exerciţiu;

5. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 1 an;

6. starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

7. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Bibliografie:

1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. H.C.L. nr. 341/29.08.2014, privind aprobarea înființării societății Sala Polivalentă S.A. și a actului constitutiv;

4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6.  H.G. nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

10. H.G. nr. 1091/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

11. H.G. nr. 971/2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

14. H.G. nr. 1048/2006,  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) scrisoare de intenţie;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

e) adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor sau, după caz, copia carnetului de muncă;

f) cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate.

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.

 

Dosarul de concurs se depune în perioada 04.05.2016 – 18.05.2016 (în intervalul orar 9-1600), la sediul Sălii Polivalente S.A. din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice f.n. (acces birouri/media).

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se va afişa în data de 18.05.2016, ora 1700, la sediul Sălii Polivalente (str. Uzinei Electrice f.n., acces birouri/media).

 

Interviul va avea loc în data de 19.05.2016, ora 10:00, la sediul Sălii Polivalente (cu intrare de pe str. Uzinei Electrice f.n., acces birouri/media). Pot participa la interviu doar candidaţii care au fost admişi în urma selecţiei dosarelor de concurs.

 Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264.483160.

 

 

 

Director general,

Ionuț Rusu

 

 

 

 

Afişat astăzi, 04.05.2016

 

18.05.2016 - Lista candidați - specialist resurse umane

 

 

27 aprilie 2016

 

Denumire: Achiziție directă ”Tastaturi pentru tabelă electronică de scor din dotarea Sălii Polivalente Cluj-Napoca” cod CPV 31711000-3 – (Accesorii electronice)

Data postare: 27.04.2016

Durata contractului: 12 luni

Preț estimat: 7.300,00 Lei + TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe:  Fișele tehnice ale produselor ofertate; Declarațiile de conformitate și certificatele de calitate ale produselor ofertate; Orice alte specificatii legate de produs si/sau activitatile conexe.; Declarații de eligibilitate, de neîncadrare în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, de neîncadrare în situaţiile prevăzute la art. 69>1 din O.U.G. nr. 34/2006.

 

Documente:

Caiet de sarcini

Formulare

Contract

 

Data și ora limită de depunere:  4 mai 2016, ora 12.00

Ofertele se depun la punctul Info al Sălii Polivalente Cluj-Napoca - Acces Birouri din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj (intrare din str. Uzinei Electrice).

 

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Acces Birouri din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj (intrare din str. Uzinei Electrice). și pe adresa achizitii@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: INTER SPORT SRL

Câștigător: INTER SPORT SRL

Preț ofertat: 7.235,00 lei + TVA

 

 

13 aprilie 2016

 

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de urmărire a comportării în timp a construcției Sala Polivalentă Cluj-Napoca”

Cod CPV 71310000-4  – Servicii de consultanță în domeniul ingineriei și al construcțiilor

Data postare: 13.04.2016

Durata contractului: 12 luni

Preț estimat: 10.200 Lei + TVA, echivalentul în lei a 2.282,08 Eur + TVA/an, raportat la cursul BNR din data de 13.04.2016, respectiv 4,4696 Lei = 1 Eur

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut din ofertele calificate.

Cerințe: autorizația prevăzută de lege pentru prestarea serviciilor de urmărire a comportării în timp a construcțiilor, neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69>1 , 180, 181 din O.U.G. nr. 34/2006, capacitate tehnică.

 

Documente:

Caiet de sarcini

Contract de prestari servicii

Formulare

 

Data și ora limită de depunere: 18 aprilie 2016, ora 12:00

Ofertele se depun la punctul Info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 (intrare din str. Uzinei Electrice), jud. Cluj.

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 (intrare din str. Uzinei Electrice), jud. Cluj și pe adresa achizitii@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea procedurii de achiziție directă de servicii prin selecție oferte din data de 18 aprilie 2016 ora 14:00, pentru atribuirea contractului de  servicii de urmărire a comportarii in timp a constructiei SĂLII POLIVALENTE S.A., nefiind depusă nicio ofertă.

 

 

13 aprilie 2016

 

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de întreținere și reparații ale instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu din dotarea SĂLII POLIVALENTE S.A.”

Cod CPV 50610000-4 – Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate

Data postare: 13.04.2016

Durata contractului: 12 luni

Preț estimat: 17.868,40 Lei + TVA, echivalentul în lei a 4.000 Eur + TVA/an, raportat la cursul BNR din data de 13.04.2016, respectiv 4,4696 Lei = 1 Eur.

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut din ofertele calificate.

Serviciile de întreținere și reparații ale instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu vor cuprinde următoarele operațiuni: intervenții, mentenanță tehnică trimestrială, semestrială și anuală.

Cerințe:  autorizația prevăzută de lege pentru prestarea serviciilor de întreținere și reparații ale instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180, 181 din O.U.G. nr. 34/2006, neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69>1 din O.U.G. nr. 34/2006, capacitate tehnică.

 

Documente:

Caiet de sarcini

Contract de prestari servicii

Formulare

 

Data și ora limită de depunere: 15 aprilie 2016, ora 12:00

Ofertele se depun la punctul Info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 (intrare din str. Uzinei Electrice), jud. Cluj.

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 (intrare din str. Uzinei Electrice), jud. Cluj și pe adresa achizitii@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: PARCROM SERVICE S.R.L., ELITSECO S.R.L., PP PROTECT SECURITY S.R.L.

Câștigător:  PP PROTECT SECURITY S.R.L.

Preț ofertat:  14296 lei+TVA

 

 

08 aprilie 2016

 

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de intretinere si reparatii ale instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu din dotarea SĂLII POLIVALENTE S.A.”

Cod CPV 50610000-4 – Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate

Data postare: 08.04.2016

Durata contractului: 12 luni

Preț estimat: 20.181,6 Lei + TVA, echivalentul în lei a 4.000 Eur + TVA (estimat 4.000 Eur/an + TVA)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de intretinere si reparatii ale instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu vor cuprinde următoarele operațiuni: intervenții, revizie tehnică trimestrială, semestrială și anuală.

 

Cerințe:  autorizația prevăzută de lege pentru prestarea serviciilor de întreținere și reparații ale instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, eligibilitate, neîncadrarea situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, experiență similară.

 

Documente:

Caiet de sarcini

Formulare

Contract

 

Data și ora limită de depunere: 12 aprilie 2016, ora 12:00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 (intrare din str. Uzinei Electrice), jud. Cluj.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea procedurii de achiziție directă de servicii prin selecție oferte din data de 12 aprilie 2016 ora 14:00, pentru atribuirea contractului de  servicii de întreținere și reparații ale instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu din dotarea SĂLII POLIVALENTE S.A..  nefiind depusă nicio ofertă.

 

 

30 martie 2016

 

Denumire: Achiziție directă ”Echipamente de control al accesului în parcarea Sălii Polivalente S.A.”, COD CPV cod CPV 34926000-4 (Echipamente de  control al parcărilor)

Data postare: 30.03.2016

Durata contractului: 24 luni

Preț estimat: 10.262,37 Lei + TVA, echivalentul a 2.300 Eur/an + TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului. Serviciile constau în montarea, punerea în funcțiune a produselor, efectuare de probe si service.

 

Cerințe:  Fișele tehnice de securitate ale produselor ofertate; Declarațiile de conformitate și certificatele de calitate ale produselor ofertate; Orice alte specificatii legate de produs si/sau activitatile conexe.; Declarații de eligibilitate, de neîncadrare în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, de neîncadrare în situaţiile prevăzute la art. 69>1 din O.U.G. nr. 34/2006.

 

Documente:

Caiet de sarcini

Contract de prestări servicii

Formulare

 

Data și ora limită de depunere: 04 aprilie 2016, ora 12.00

Ofertele se depun la punctul Info al Sălii Polivalente Cluj-Napoca - Acces Birouri din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj (intrare din str. Uzinei Electrice).

 

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Acces Birouri din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj (intrare din str. Uzinei Electrice). și pe adresa achizitii@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: ALUTERM GROUP S.R.L.

Câștigător: ALUTERM GROUP S.R.L.

Preț ofertat:  10.188,51 lei+TVA

 

 

22 martie 2016

 

Denumire: Achiziție directă ”Servicii de mentenanţă a capacităţilor de medie tensiune din dotarea Sălii Polivalente”, COD CPV 50532400-7  Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de distribuţie electrică.

 

Data postare: 22.03.2016

Durata contractului: 24 luni

 

Preț estimat: 8.044,92 Lei + TVA (4.022,46 lei+TVA/an), echivalentul în lei a 1.800 Eur + TVA (900 Eur+TVA/an) (1 euro =  4.4626 lei, curs BNR din data de 22.03.2016)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de întreținere, revizie și intervenție ocazională a capacităților electrice de medie tensiune vor include: lucrări de întreținere  (mentenanță), se va efectua în baza unui program și se vor efectua la echipamente și instalațiile din cadrul locației și reparații accidentale (service).

 

Cerințe: Autorizație ANRE, neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180, 181 din O.U.G. nr. 34/2006, neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69>1 din O.U.G. nr. 34/2006, capacitate tehnică.

 

Documente:

Caiet de sarcini

Contract de prestari servicii

Formulare

 

Data și ora limită de depunere:  24 martie 2016, ora 12.00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj și pe adresa achizitii@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: ELECTROPLUS S.R.L.

Câștigător:  ELECTROPLUS S.R.L.

Preț ofertat:  7200 lei+TVA

 

 

07 martie 2016

 

Achiziție publică

Denumire: Achiziție "Servicii de întreținere,  reparare și asistență tehnică evenimente a instalațiilor electrice de joasă tensiune din dotarea Sălii Polivalente S.A.", COD CPV 50711000-2

Data postare: 07.03.2016

Durata contractului: 24 luni

Preț estimat: 20.000 Lei + TVA/an, echivalentul a 4.481,69 Eur + TVA/an, (1 euro =  4.4626 lei, curs BNR din data de 07.03.2016)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de întreținere,  reparare și asistență tehnică evenimente a instalațiilor electrice de joasă tensiune vor include: lucrări de întreținere (mentenanță), se va efectua în baza unui program și se vor efectua la echipamente și instalațiile din cadrul locației și reparații accidentale (service).

 

Cerințe: Autorizație ANRE, neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180, 181 din O.U.G. nr. 34/2006, neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69>1 din O.U.G. nr. 34/2006, experiență similară, capacitate tehnică.

 

Documente:

Caiet de sarcini

Contract de prestari servicii

Formulare

 

Data și ora limită de depunere:  11 martie 2016, ora 12.00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj și pe adresa achizitii@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: PFA MUNTEANU CRISTIAN MARCEL

Câștigător:  PFA MUNTEANU CRISTIAN MARCEL

Preț ofertat:  18.600 lei+TVA

 

 

4 martie 2016

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, prin prezenta Invitatie de Participare, aduce la cunoștința publicului organizarea, în data de 15.03.2016 ora 14:00 , a unei licitații publice cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A.

Durata contractului: minim 24 luni

Criteriu de atribuire: prețul cel mai mare ofertat

 

Documente:

Caiet de sarcini

Fisa de date a procedurii

Formulare

Contract de închiriere

Plan spațiu comercial

Invitație de participare

Ofertele se depun până la data de 15.03.2016, ora 12:00, la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

 

Ofertanți: NIKPAT S.R.L., CLUB ARENA S.R.L.

Câștigător:  NIKPAT S.R.L.

Preț ofertat: spatiu restaurant - 14 euro/mp+TVA

                  puncte de vanzare - 50% total vanzari, minim 500 lei/punct/zi

 

 

17 februarie 2016

 

Achiziție publică

 

Denumire: Achiziție ”Servicii de pază și monitorizare”  COD CPV: 79713000-5

Data postare: 19.02.2016

Durata contractului: 12 luni

Preț estimat: 30.600 Lei + TVA, echivalentul a 6.855,30 euro+TVA / an.

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de pază vor cuprinde următoarele operațiuni: servicii de pază umană, servicii de monitorizare și intervenție, întocmirea planului de pază și asigurarea formalităților legale pentru aprobarea acestuia de către organele de poliție.

Cerințe:  Licență de funcționare eliberată de M.A.I. - Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Poliției de Ordine Publică, neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180, 181 din O.U.G. nr. 34/2006, neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69>1 din O.U.G. nr. 34/2006, experiență similară, capacitate tehnică.

Documente:

Caiet de sarcini

Fisa de date a procedurii

Contract de prestari servicii

Formulare

 

Data și ora limită de depunere:  19 februarie, ora 12.00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj și pe adresa achizitii@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: ML VIP GUARD S.R.L.

Câștigător:  ML VIP GUARD S.R.L.

Preț ofertat:  8,40 lei/ora+TVA

 

 

16 februarie 2016

 

ANUNŢ

 

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două posturi de îngrijitor clădiri, vacante în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ.

 

 

Probele stabilite pentru concurs:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;

 2. interviul.

 

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea postului vacant:

1. studii medii (minim 12 clase);

2. capacitatea deplină de exerciţiu;

3. starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

4. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) scrisoare de intenţie;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi, opțional, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/cursuri;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă de la locurile de muncă anterioare (opțional).

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.

 

Dosarul de concurs se depune în perioada 16.02.2016 – 03.03.2016 (în intervalul orar 9-16, la sediul Sălii Polivalente S.A. din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice f.n. (acces birouri/media).

 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se va afişa în data de 03.03.2016, ora 17, la sediul Sălii Polivalente (str. Uzinei Electrice f.n., acces birouri/media).

 

Interviul va avea loc în data de 04.03.2016, ora 11, la sediul Sălii Polivalente (str. Uzinei Electrice f.n., acces birouri/media). Pot participa la interviu doar candidaţii care au fost admişi în urma selecţiei dosarelor de concurs.

 

 Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264.483160.

 

Director general,

Ionuț Rusu

 

 

5 februarie 2016

 

ANUNŢ

 

Sala Polivalentă

S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două posturi de îngrijitor clădiri, vacante în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ.

 

 

Probele stabilite pentru concurs:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;

 2. interviul.

 

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea postului vacant:

1. studii medii (minim 12 clase);

2. capacitatea deplină de exerciţiu;

3. starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

4. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) scrisoare de intenţie;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi, opțional, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/cursuri;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă de la locurile de muncă anterioare (opțional).

 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.

 

Dosarul de concurs se depune în perioada 08.02.2016 – 15.02.2016 (în intervalul orar 9°°-16°°, la sediul Sălii Polivalente S.A. din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice f.n. (acces birouri/media).

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se va afişa în data de 15.02.2016, ora 17°°, la sediul Sălii Polivalente (str. Uzinei Electrice f.n., acces birouri/media).

 

Interviul va avea loc în data de 16.02.2016, ora 11°°, la sediul Sălii Polivalente (str. Uzinei Electrice f.n., acces birouri/media). Pot participa la interviu doar candidaţii care au fost admişi în urma selecţiei dosarelor de concurs.

 

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264.483160.

 

 

Director general,

Ionuț Rusu

 

 

26 ianuarie 2016

Achiziție publică - ”Servicii de asigurare COD CPV: 66510000-8

 

Data postării: 26.01.2016

Durata contractului: 1.02.2016 – 31.01.2018

Preț estimat: 64.850 Lei + TVA,/an, echivalentul a  14.327 eur + TVA.

Criteriul de atribuire a contractului: În mod exclusiv preţul cel mai scăzut, cu repectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.

Termenul de valabilitate a ofertei – minim 30 zile de la data limită stabilita pentru primirea ofertelor.

 

Cerințe:

I. Cerinte de calificare

1. Situaţia personală a ofertantului:

• Declaraţie de eligibilitate privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006;

• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;

• Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.69^1.

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare):

◦ Certificat constatator emis de catre O.R.C., cu cel mult 30 (treizeci) zile anterior datei limita de depunere a ofertelor - copie certificata pentru conformitate

◦ Autorizatie/Certificat/Licenta de autorizare pentru serviciile ofertate; dupa caz, se va prezenta atat pentru broker, cat si pentru societatea de asigurare  - copie certificata pentru conformitate;

◦ Declaratie pe propria raspundere a brokerului si/sau asiguratorului din care sa rezulte ca Societatea de asigurare cu care se va incheia contractul de asigurare trebuie, sa nu se fi aflat in ultimii 5 ani sub incidenta Legii 503/2004, privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare.

◦ Ofertantului sa nu-i fi fost interzisa temporar, total sau partial, exercitarea activitatii de asigurare in ultimii 5 ani.

◦ Constatarea si evaluarea pagubelor se va realiza de catre reprezentantii societatii de asigurare sau imputernicitii acesteia, inclusiv prin experti neutri, daca asiguratorul a formulat o solicitare scrisa in acest sens.

◦ Societatea de asigurare se va obliga la instrumentarea/procesarea dosarelor de dauna in maxim 72 ore de la intocmirea acestora.

◦ Termenul de plata a despagubirilor va fi de maxim 15 zile de la data depunerii ultimelor documente la dosarul de dauna.

 

II. Propunerea financiară

Propunerea financiară va cuprinde costul tuturor serviciilor prevăzute în Caietul de sarcini şi se va  elabora astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ respectarea cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta formularul de ofertă, care va cuprinde prima pentru asigurarea riscurilor enumerate în Caietul de sarcini, includerea în oachetul de asigurarea unor riscuri suplimentare, modalitățile și termenele de plata, facilități acordate.

Preţul mentionat în formularul de ofertă va fi exprimat în lei fără TVA si în euro (se va evidenţia distinct și valoarea TVA ).

Plata se va efectua în baza prevederilor contractuale (model contract de servicii anexat).

Garanţia de participare: nu se solicită.

 

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertantul trebuie să îndosarieze, să semneze, să numeroteze şi să ştampileze toate foile ofertei. Dosarul cu oferta va fi pus într-un plic netransparent, închis corespunzător, marcat cu adresa autorităţii contractante (destinatar) şi cu următorul înscris:

 ”Ofertă pentru procedura de achiziție directă având ca obiect *Servicii de audit financiar*.

 A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 29.01.2016, ORA 10:00”.

 

Plicul care conţine oferta  va fi însoţit de Scrisoarea de înaintare și va conţine următoarele documente:

• documente doveditoare pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare;

• propunrerea financiară - formularul de ofertă (Formular 11);

• model contract de servicii semnat.

Ofertele se vor depune, în plic închis, la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, până cel târziu la data de 28.01.2016, ora 16:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 29.01.2016, ora 10:00.

 

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, telefonic la nr. 0264 – 483160, precum și la adresa de e-mail secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Documentele de atribuire:

Caiet de sarcini

Formulare

Contract de prestări servicii

Anexa obiecte de inventar

Anexa Mijloace fixe

Adresă de răspuns la solicitările de clarificări (data postării 27 ianuarie 2016)

 

Ofertanți: SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. CLUJ, KUNDEN BROKER DE ASIGURARE S.R.L., ASICONS BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

 

Câștigător: KUNDEN BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Preț ofertat: 49.831,08 LEI/AN

 

 

15 ianuarie 2016

Achiziție publică

 

Denumire: Achiziție ”Servicii de audit financiar”  COD CPV: 79212100-4

 

Data postării: 15.01.2016

Durata contractului: 1.02.2016 – 31.07.2016

Preț estimat: 20.000 Lei + TVA, echivalentul în lei a  4.407,23 eur + TVA.

Criteriul de atribuire a contractului: În mod exclusiv preţul cel mai scăzut, cu repectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.

Termenul de valabilitate a ofertei – minim 30 zile de la data limită stabilita pentru primirea ofertelor.

 

Cerințe:

I. Cerinte de calificare

1. Situaţia personală a ofertantului:

• Declaraţie de eligibilitate privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006;

• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;

• Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.69^1.

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare):

• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial/Autorizaţie de funcţionare (prin care se va dovedi ca ofertantul are ca activitate domeniul ce face obiectul contractului de servicii);

• Declarație pe proprie răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că poate asigura resursele tehnice și echipa de minim 2 auditori (nominalizați), prevăzute în caietul de sarcini;

• Autorizație/Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de către C.A.F.R. pentru fiecare membru al echipei de audit - copie certificată pentru conformitate;

• Carnet de membru  C.A.F.R. vizat ”Activ” pentru anul în curs, pentru fiecare membru al echipei de audit - copie certificată pentru conformitate;

• Declarație pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 (trei) ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională din C.A.F.R. - original;

• CV-ul auditorilor care fac parte din echipa de audit, însoțit de documente suport de calificare;

• Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii împreună cu copia contractelor și recomandări scrise din partea beneficiarilor nominalizați (minim 3 contracte cu o obiect și valoare similare) – original;

• Asigurare de risc profesional -  copie certificată pentru conformitate;

• Declarație pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că operatorul economic să fie înregistrat în SEAP.

3. Experienţa similară

Auditorul trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: încheierea în ultimii 3 ani, a cel puţin trei contracte de prestări servicii al căror obiect să fie prestarea serviciilor de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400. Pentru a demonstra îndeplinirea acestei cerinţe, ofertantul va prezenta:

• Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii – original;

• Contractele nominalizate în declarația de mai sus - copie certificată pentru conformitate;

• Recomandări scrise din partea beneficiarilor nominalizați (minim 3 contracte cu o obiect și valoare similare) – original;

 

II. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi prezentată  astfel încât să se asigure conformitatea serviciilor cu cerinţele prevăzute în Caietul  de sarcini.

 

III. Propunerea financiară

Propunerea financiară va cuprinde costul tuturor serviciilor prevăzute în Caietul de sarcini şi se va  elabora astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ respectarea cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta formularul de ofertă, care cuprinde tariful pentru lucrările executate anual, tariful pentru lucrări suplimentare, modalitățile și termenele de plată (minim 30 zile de la predarea lucrărilor), termenele de execuție și de predare a lucrărilor, facilități acordate (al tuturor activităţilor  prevăzute în Caietul de sarcini).

Preţul mentionat în formularul de ofertă va fi exprimat în lei fără TVA (se va evidenţia distinct și valoarea TVA ).

Plata se va efectua în baza prevederilor contractuale (model contract de servicii anexat).

 

Garanţia de participare: 10% din valoarea contractului, sumă ce se va achita conform Caietului de sarcini.

 

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertantul trebuie să îndosarieze, să semneze, să numeroteze şi să ştampileze toate foile ofertei. Dosarul cu oferta va fi pus într-un plic netransparent, închis corespunzător, marcat cu adresa autorităţii contractante (destinatar) şi cu următorul înscris:

 ”Ofertă pentru procedura de achiziție directă având ca obiect *Servicii de audit financiar*.

 A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 22.01.2016, ORA 14:00”.

 

Plicul care conţine oferta  va fi însoţit de Scrisoarea de înaintare și dovada achitării garanției de participare şi va conţine următoarele documente:

• scrisoarea de inaintare (Formular 1);

• documente doveditoare pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare;

• propunerea tehnică;

• propunrerea financiară - formularul de ofertă (Formular 11);

• model contract de servicii semnat.

Oferta se va depune, în plic închis, la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, până cel târziu la data de 22.01.2016, ora 12:00.

 

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, telefonic la nr. 0264 – 483160, precum și la adresa de e-mail secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Documentele de atribuire:

Caiet de sarcini

Formulare

Contract de prestări servicii

 

Ofertanți:  ZXM AUDIT S.R.L., AGM EXPERT AUDIT S.R.L.

Câștigător:  AGM EXPERT AUDIT S.R.L.

Preț ofertat: 13.500 LEI

 

 

7 decembrie 2015

 

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de pază și monitorizare”  COD CPV: 79713000-5

Data postare: 07.12.2015

Durata contractului: 12 luni

Preț estimat: 30.000 Lei + TVA, echivalentul în lei a  6.712,4605 Eur + TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de pază vor cuprinde următoarele operațiuni: servicii de pază umană, servicii de monitorizare și intervenție, întocmirea planului de pază și asigurarea formalităților legale pentru aprobarea acestuia de către organele de poliție.

Cerințe:  Licență de funcționare eliberată de M.A.I. - Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Poliției de Ordine Publică, eligibilitate, neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, experiență similară, capacitate tehnică.

Documente:

Caiet de sarcini

Fisa de date a procedurii

Formular de ofertă.

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular Scrisoare de garanție bancară

Scrisoare de înaintare

 

Data și ora limită de depunere:  14 decembrie 2015, ora 12.00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj și pe adresa secretariat@polivalentacluj.ro.

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea selecției de oferte organizate în data de 14 decembrie ora 12:00 pentru atribuirea contractului de prestări servicii de pază și monitorizare  (COD CPV: 79713000-5) a imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A., nefiind depusă nicio ofertă de servicii în termenul stipulat în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată în data de 21 decembrie 2015, ora 12:00.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

 

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea procedurii de cerere de oferte organizate pentru data de 21 decembrie 2015 ora 12:00 pentru atribuirea contractului de achiziție directă servicii de pază și monitorizare (cod CPV -79713000-5), nefiind depusă nicio ofertă conformă cerințelor stipulate în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

7 decembrie 2015

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului reprogramarea licitației publice cu strigare organizate în data de 04.12.2015, pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A., pentru data de  14.12.2015 ora 14:00.

 

Durata contractului: minim 24 luni

Criteriu de atribuire: prețul cel mai mare ofertat.

Data și ora limită de depunere: Ofertele se depun până la data de 14.12.2015, ora 12:00, la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

 

Documente:

Invitație de participare la licitație

Caiet de sarcini

Fisa de date a procedurii

Formular de ofertă.

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular Scrisoare de garanție bancară

Scrisoare de înaintare

Contract de închiriere

Plan spațiu comercial

 

Urmare a faptului că nu a fost depusă nicio ofertă de participare la licitația organizată în data de 14.12.2015, SALA POLIVALENTĂ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului reprogramarea licitației publice cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A., în data de 21 decembrie 2015, ora 14:00.

 

(4 martie 2016)

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea procedurii de licitație cu strigare organizate pentru data de 21 decembrie 2015 ora 14:00 pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A.  nefiind depusă nicio ofertă conformă cerințelor stipulate în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

 

26 noiembrie 2015

 

SALA POLIVALENTA S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, prin prezenta Invitație de Participare, aduce la cunoștința publicului faptul că, în data de 04.12.2015 ora 14:00 licitație publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A.

Durata contractului: minim 24 luni

Criteriu de atribuire: prețul cel mai mare ofertat.

Data și ora limită de depunere: 04 decembrie, ora 14:00

Documente:

Invitație de participare la licitație

Caiet de sarcini

Fisa de date a procedurii

Formular de ofertă.

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular Scrisoare de garanție bancară

Scrisoare de înaintare

Contract de închiriere

Plan spațiu comercial

 

Ofertele se depun până la data de 04.12.2015, ora 12:00, la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264-483160, aduce la cunoștința publicului anularea licitației organizate în data de 04 decembrie ora 14:00 pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spații comerciale din incinta imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, aflat în administrarea Sălii Polivalente S.A., nefiind depusă nicio ofertă conformă cerințelor stipulate în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată în data de 14 decembrie 2015.

 

 

9 noiembrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de intretinere si reparatii ale ascensoarelor din dotarea Sălii Polivalente S.A.”  COD CPV: 50750000-7

Data postare: 09.11.2015

Durata contractului: 36 luni

Preț estimat: 66.201,30 Lei + TVA, echivalentul în lei a 14.850 Eur + TVA (estimat 4.950 Eur/an + TVA)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de întreținere a centralelor termice anuale vor cuprinde următoarele operațiuni: intervenții, revizie tehnică curentă, revizie generală.

Cerințe:  autorizație ISCIR pentru serviciile de întreținere și reparație a cazanelor și instalațiilor de centrală termica, eligibilitate, neîncadrarea situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, experiență similară.

Documente:

Specificații tehnice,

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular 6 – declarație privind subcontractanții,

Formular de ofertă.

Data și ora limită de depunere: 11 noiembrie 2015, ora 20.00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj sau pe adresa de e-mail: secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: KONE ASCENSORUL S.R.L.

Câștigător:  KONE ASCENSORUL S.R.L.

Preț ofertat: 21.204 LEI + TVA/AN

 

 

9 noiembrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție ”Servicii de  intretinere si reparare a centralelor termice din dotarea Sălii Polivalente” S.A. COD CPV:  45259300-0

Data postare: 09.11.2015

Durata contractului: 36 luni

Preț estimat: 14.500 Lei + TVA, echivalentul în lei a 3.252,58 Eur + TVA ( estimat 1.084,19 Eur/an + TVA)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Serviciile de întreținere a centralelor termice anuale vor cuprinde următoarele operațiuni: Curățarea cazanelor, Verificarea etanșeității pe partea de gaze de ardere, Verificarea sistemelor de siguranță și periferice pe partea mecanică și electrică, Verificarea legăturilor electrice și a stării cablurilor de comandă, Verificarea vaselor de exapansiune, a robineților și distribuitoarelor, Verificarea pompelor de circulație ale cazanului, Verificarea interconectării sistemelor de protectie cazan, Verificarea buclelor de protecție și reglare, Verificarea instalației de ardere, Reglarea arzătoarelor, Analiza gazelor de ardere.

Cerințe:  autorizație ISCIR PT C11-2010 pentru serviciile de întreținere și reparație a cazanelor și instalațiilor de centrală termica, eligibilitate, neîncadrarea situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, experiență similară.

Documente:

Specificații tehnice,

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii,

Formular 5 – formular experiență similară,

Formular 6 – declarație privind subcontractanții,

Formular de ofertă.

Data și ora limită de depunere: 11 noiembrie 2015, ora 20.00

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj sau pe adresa de e-mail: secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: TEHPRO S.R.L.

Câștigător:  TEHPRO S.R.L.

Preț ofertat: 4500 LEI+TVA/AN

 

 

4 noiembrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție și Mentenanță Sistem de Ticketing și Control Acces Spectatori

Data postare: 04.11.2015

Durata contractului: 36 luni

Preț estimat: 81.000 LEI + TVA, echivalentul în lei a 18.000 EUR + TVA
(estimat 500 EURO/lună + TVA)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe: licență de operare software sistem ticketing, asistență tehnică software sistem ticketing spectatori, asistență tehnică software sistem control acces spectatori, asistență tehnică hardware sistem control acces spectatori, mentenanță hardware și software periodică pentru sistemele de ticketing și acces.

Documente:

Specificații tehnice,

Formular 1 – declarație privind eligibilitatea,

Formular 2 – declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG 34 din 2006,

Formular 3 – informații generale,

Formular 4 – formular de ofertă

Data și ora limită de depunere: 6 noiembrie 2015, ora 12.00

 

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj sau pe adresa de e-mail: secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanti: ALUTERM GROUP S.R.L.

Castigator: ALUTERM GROUP S.R.L.

Pret ofertat:17.100 eur + TVA (475 eur + TVA/luna)

 

 

28 octombrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție Mașină de frecat/spălat/aspirat cu post de conducere

Data postare: 28.10.2015

Preț estimat: 17.724,40 lei fără TVA (echivalent a 4000 euro la data de 28.10.2015)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe: Rezervor apă curată (120 L), Rezervor apă murdară (120 L), Diametru perie/pad (355 mm), Presiune perie/pad (35 kg), Lățime racletă aspirație (940 mm), Putere motor aspirator 3 poziții (500 Watts), Lățime de lucru cu 2 buc perii (710 mm), Dimensiuni aparat L x l x Î (1580x760x1230mm).

Documente: Specificații tehnice echipament

Data și ora limită de depunere: 31.10.2015, ora 20:00

 

Ofertele se depun la punctul info al Sălii Polivalente S.A. sau pe adresa de e-mail: secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți:

- SIGRON COM S.R.L.

- TOTAL CLEANING CENTER S.R.L.

- APARATE DE CURATAT S.R.L.

- NILFISK-ADVANCE S.R.L.

 

Câștigător: NILFISK-ADVANCE S.R.L.

Preț ofertat: 4000 eur + TVA

 

 

26 octombrie 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție servicii de comunicații electronice

Data postare: 26.10.2015

Preț estimat: 129 EUR + TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe:

1.abonament telefonie mobilă:
minute naționale fix și mobil nelimitat, date mobile telefonie minim 1 GB

 

2.abonament internet conexiune fibră optică cu bandă minimă garantată de 30 Mbps,
dispozitive incluse, instalare și asistență tehnică inclusă

 

Data și ora limită de depunere: 29.10.2015, ora 14.00

 

Ofertele se depun la punctul info al S.C. Sala Polivalentă S.A. sau pe adresa de e-mail secretariat@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

SALA POLIVALENTĂ S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 5-7, jud. Cluj, tel. 0264- 483160, aduce la cunoștința publicului anularea procedurii de cerere de oferte organizate pentru  data de 29 octombrie ora 14:00 pentru atribuirea contractului de achiziție publică servicii de comunicații electronice, nefiind depusă nicio ofertă conformă cerințelor stipulate în caietul de sarcini.

Conform propunerii comisiei de evaluare, procedura va fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

7 octombrie 2015

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de referent, vacantă în statul de funcţii.  [...]

 

25 august 2015

Achiziție publică

Denumire: Achiziție camera video pentru monitorizare tip mini-dome, interior

Data postare: 25.08.2015

Preț estimat: 4.500 ron fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe: camera video mini-dome, pentru interior, licență canal video, accesorii pentru montaj

Documente: Specificații tehnice echipament

Data și ora limită de depunere: 31.08.2015, ora 12:00

 

Ofertele se depun la punctul info al S.C. Sala Polivalenta S.A. sau pe adresa de e-Mail administrativ@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: Helenick SRL

Câștigător: Helenick SRL

Preț ofertat: 4275 ron

 

 

8 iulie 2015

Achiziție publică

Denumire: Servicii de revizie periodică generator de curent

Data postare: 08.07.2015

Preț estimat: 3.000 ron fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerințe: societate comercială autorizată de către producătorul echipamentului pentru service și mentenanță

Documente: Specificații tehnice echipament

Data și ora limită de depunere: 15.07.2015, ora 12:00

 

Ofertele se depun la punctul info al S.C. Sala Polivalenta S.A. sau pe adresa de e-Mail administrativ@polivalentacluj.ro.

 

Ofertanți: Eneria SRL

Câștigător: Eneria SRL

Preț ofertat: 2676,59 ron

 

 

10 iunie 2015

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de consilier juridic, vacantă în statul de funcţii.  [...]

 

 

19 mai 2015

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor funcţii vacante: consilier juridic (un post), inspector de specialitate – economist (un post). [...]

 

 

25 martie 2015

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de muncitor calificat, vacantă în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ. [...]

 

 

5 martie 2015

Invitație de participare la licitație publică, cu oferta în plic închis

SALA POLIVALENTA S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează licitație publică, cu ofertă în plic închis, la cel mai mare preț oferit, în vederea închirierii unor spații situate în incinta Sălii Polivalente (Aleea Stadionului f.n.)

         Invitație de participare la licitație

         Documentație (Contracte, Formulare)

         Plan spații

 

 

10 ianuarie 2015 - ANUNŢ

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de consilier juridic, vacantă în statul de funcţii. [...]

 

 

17 decembrie 2014 – ANUNȚ

Din motive obiective, se prelungește perioada de înscriere la concursul de recrutare pentru

ocuparea funcției de consilier juridic, vacantă în statul de funcții al Sălii Polivalente S.A., până în

data de 5 ianuarie 2015, ora 12. [...]

 

 

15 decembrie 2014 - ANUNŢ

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de execuție consilier juridic, vacantă în statul de funcţii. [...]

 

Sala Polivalentă Cluj-Napoca      Copyright © 2014-2016 | All Rights Reserved